Konkurzní řízení MŠ (1.3.2005, Tomáš Pernica)

Starosta obce Šošůvka vyhlašuje dne 1. 3. 2005 konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Šošůvka, okres Blansko, příspěvkové organizace.


Požadavky:

- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 3 a § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
- odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (pro učitele mateřské školy)
- délka pedagogické praxe v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů – minimálně 3 roky
- znalost školských předpisů
- bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti
- dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte materiály:

- ověřené kopie o požadované odborné kvalifikaci (učitelství pro mateřské školy)
- přehled o průběhu praxe včetně funkčního zařazení dokladující její délku
- strukturovaný životopis
- písemnou koncepci MŠ v rozsahu max. 3 stran
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák.č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitelky ne starší 1 měsíce

Jmenování do funkce ředitelky je na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2005


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2005 na adresu:

Obec Šošůvka, Šošůvka 187, 679 13 p. Sloup

/obálku opatřit pozn. KONKURZ – NEOTVÍRAT /