Sdělení Úřadu práce ČR ke změnám ve vyplácení sociálních dávek od 1. 1. 2012 (20.12.2011, Anna Ševčíková)

Ode dne 1. 1. 2012 dochází ke změnám v poskytování dávek občanům zdravotně postiženým, dávek hmotné nouze a příspěvku na péči. Rozhodování o jejich přiznání a výplata, které dříve zajišťoval Městský úřad v Blansku a Městský úřad Adamov, bude zajištěno na jednom místě, a to na Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, nám. Republiky 1. Dále bude v Adamově zřízeno výjezdní pracoviště na adrese Pod Horkou 2, v budově Městského úřadu Adamov, kde bude možné ve čtvrtek v době 9 hod. – 14 hod. podat žádosti o dávky hmotné nouze a bude poskytováno poradenství v oblasti ostatních sociálních dávek.


1. Dávky pro osoby zdravotně postižené

Nově se zavádí pouze 2 dávky pro osoby zdravotně postižené:
příspěvek na mobilitu
příspěvek na poskytnutí zvláštní pomůcky

Příspěvek na mobilitu
- nová dávka slučuje dřívější dávky: příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla
- chce-li občan dávku přiznat od ledna 2012, musí si podat žádost na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v lednu 2012, dávku nelze přiznat zpětně

Příspěvek na poskytnutí zvláštní pomůcky
- nová dávka slučuje dřívější dávky: jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
- žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR

Průkazy TP, ZTP a ZPT/P
- pokud jde o benefity (zvýhodnění), které plynou osobám se zdravotním postižením z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1. 1. 2012 v platnosti, pouze do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech (nejdéle však do 31. prosince 2015)
- žádosti o vydání nových průkazů osob se zdravotním postižením se podávají na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR


2. Dávky hmotné nouze
- příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky měsíčně se opakující, mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou.
- žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, příp. na výjezdním pracovišti

3. Příspěvek na péči
- žadatel o příspěvek musí podat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR vyplněné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci
- od 1. 1. 2012 nebude současné pobírání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči možné, děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči.

Agendu výše uvedených dávek bude v plném rozsahu vyřizovat a vyplácet pracoviště Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko na adrese nám. Republiky 1, Blansko.

Od 1. 1. 2012 dojde také ke změnám u dávek státní sociální podpory, které Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko již vyplácí.

Nejdůležitější změny:

1. Rodičovský příspěvek
- rozšíření možnosti volit si výši a délku čerpání rodičovského příspěvku dle aktuální situace rodiny – pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské dávky v souvislosti s porodem, lze čerpat dávku až do 4 let věku dítěte v celkové sumě 220 000 Kč. Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující denní výše vyměřovacího základu
- změnu je možné provést po 3 měsících
- současní příjemci rodičovského příspěvku mohou dávku pobírat podle dosavadní právní úpravy nebo kdykoli přejít na novou
- umístění dítěte v předškolním zařízení je sledováno jen u dětí do 2 let věku, povolený rozsah návštěvy těchto děti je 46 hodin měsíčně
- změny u dávky poskytované z titulu péče o zdravotně postižené dítě

2. Příspěvek na bydlení
- časové omezení výplaty příspěvku na bydlení na 84 měsíců v posledních 10 letech – lhůty se začnou počítat od 1. 1. 2012
- omezení se netýká poskytování dávky na byty zvláštního určení užívaných zdravotně postiženou osobou a na případy, kdy v domácnosti žijí výlučně osoby starší 70 let

3. sociální příplatek
- sociální příplatek je k 1. 1. 2012 zrušen – u nízkopříjmových rodin je možná kompenzace navýšením dávky příspěvek na péči


Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Brně
Kontaktní pracoviště Blansko
nám. Republiky 1