Informace - Novinky


Nov dokument (23.7.2020)

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 22. 7. 2020

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 22. 7. 2020 dle zpisu . 4/2020


Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky