Informace - Novinky


Nov dokument (19.10.2020)

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 12. 10. 2020

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 12. 10. 2020 dle zpisu . 5/2020


Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky