Informace - Novinky


Nov dokument (30.3.2021)

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 29. 3. 2021

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovky konanho dne 29. 3. 2021 dle zpisu . 2/2021


Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky